Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021

zapis do ms

Zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021

Zápis do Materskej
školy, 29.augusta 384/2A

Most pri Bratislave pre
šk. rok  2020/2021

bude prebiehať od
30.04.2020 do 31.05.2020

E L E K T R O N I C K Y

nie osobne

Tí rodičia,
ktorí nemajú prístup k internetu, si môžu prísť pre žiadosť osobne dňa 27.04.2020 od 10.00 h do 12.00 h.

Vypísanú žiadosť pošlú poštovou zásielkou na adresu:


Materská škola
29.augusta
384/2A
900 46 Most pri Bratislave


Postup vyplnenia žiadosti
o prijatie dieťaťa do materskej školy posielanej poštou:

1     Žiadosť vyplňte, podpíšte a pošlite na hore uvedenú adresu.

       

       Postup vyplnenia žiadosti
o prijatie dieťaťa elektronicky:

      Dňa
30.apríla
bude zverejnený na web stránke odkaz na formulár:

      Žiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy

          Kliknite na vyššie uvedený odkaz, vyplňte dotazník a kliknite na „odoslať“

Vyjadrenie lekára
o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude v tomto čase vyžadovať. Rodičia
priložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa dodatočne.

Ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa, bude dieťa prijaté iba na adaptačný pobyt.


Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

a) deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou;

b) 5-6
ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú
dochádzku;

c) deti,
ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.08. v príslušný školský rok a staršie
deti. 

 

V prípade zvýšeného záujmu budeme na základe žiadostí zákonných
zástupcov detí prednostne
prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko
v Moste pri Bratislave a budú spĺňať  tieto podmienky:

a) deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok

b) súrodenci už umiestnených detí v MŠ, ktoré spĺňajú  vyššie uvedené podmienky

 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do
dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky. Do tohto termínu
je potrebné odovzdať lekárske potvrdenia a pri odložení školskej dochádzky
rozhodnutie o odklade.

                                                                                        
                           

                                                                                              
  

 Viera Raučinová, riaditeľka