Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

O nás

O nás

Charakteristika MŠ

    Naša materská škola na ul. 29.augusta je situovaná v tichej ulici obce. Je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Interiér tvoria dve triedy, z ktorých každá má samostatnú šatňu, herňu a spoločné sú hygienické zariadenie, jedáleň a spálňa. Tretia trieda aj s príslušenstvom je v prístavbe, v areáli materskej školy. Trieda má samostatné hygienické zariadenie, šatňu. Jedáleň je súčasťou triedy. Na odpočinok sa rozkladajú ležadlá. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie/hojdačky, šmykľavka,strunové kolísadlá, rovnovážny chodník,vláčik,altánok, pieskovisko/

K materskej škole patrí aj elokované pracovisko na Športovej ulici. Je to novopostavená kontajnerová budova, v ktorej sa nachádzajú tri triedy, vybavené interaktívnymi tabuľami, germicídnymi žiaričmi, didaktickým materiálom. Každá trieda má samostatné hygienické zariadenie, šatňu. Spoločná je jedáleň. Na odpočinok sa v každej triede rozkladajú ležadlá. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie/hojdačky, šmykľavky, strunové kolísadlá, altánok, pieskovisko/


    Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zároveň poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.


    Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom hier, edukačných činností a pohybových aktivít.


Personálne obsadenie


V budove na 29.augusta pracuje 7 učiteliek, v elokovanom pracovisku na Športovej ulici pracuje 6 učiteliek ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov.


Naďalej si zvyšujú odbornosť formou profesijného rozvoja.


V každej budove zabezpečujú prevádzku 2 zamestnankyne.


Rodičovské združenie


Pri materskej škole pôsobí občianske združenie - Združenie rodičov a priateľov Materskej školy v Moste pri Bratislave. Cieľom združenia je zvyšovať materiálnu a edukačnú úroveň. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov a širšiu verejnosť a požiadať o podporu materskej školy darovaním 2% z daní. 


Názov organizácie:

Združenie rodičov a priateľov Materskej školy v Moste pri Bratislave

Forma:

Občianske združenie

Sídlo:

29.augusta 384/2A

Obec:

Most pri Bratislave

PSČ: 

900 46


V záložke ,,Formuláre" nájdete potrebné tlačivá.Rada školy

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve, na ustanovujúcej schôdzi dňa 22.09.2016.


Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.


Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.


Rada školy pri MŠ Most pri Bratislave má 7 členov:

 • 3 sú zvolení zástupcovia rodičov
 • 2 zvolení pedagogický zamestnanci 
 • 1 zvolený nepedagogický zamestnanec
 • 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa


Usporiadanie dňaV priebehu dňa sa striedajú:


 • hry a činnosti podľa výberu detí 
 • zdravotné cvičenia
 • dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
 • pobyt vonku
 • odpočinok
 • popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita


Činnosti zabezpečujúce životosprávu: •  8:45 - 9:15 desiata
 • 11:45 - 12:15 obed
 • 12:15 - 14:15 odpočinok 
 • 14:15 - 15:00 osobná hygiena, olovrant    Predprimárne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy - vzdelávacej aktivity, ktorá je súčasťou denného poriadku. Deň v materskej škole je zameraný na správny biorytmus, zdravú výživu, vekové, psychické a fyzické danosti dieťaťa, uspokojenie jeho potrieb a záujmov, ako aj túžbu po poznaní.


    Všetka činnosť v materskej škole je sústredená na dieťa ako subjekt, teda jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť. V hrách a činnostiach sa uplatňuje spontánnosť a tvorivá aktivita dieťaťa.